Pakume oma Klientidele uudset, lihtsat ning soodsat viisi kandidaatide või juba olemasolevate töötajate hindamiseks. Kasutame Eestis välja töötatud teaduspõhiseid Psience`i psühholoogilisi teste, mis ühendavad endas erinevate testimissuundade parimad väärtused. Võimaldades saada inimese kohta mitmekülgsemat informatsiooni kui tavalised valikvastustega testid, pakuvad Psience`i testid tuge oluliste otsuste vastuvõtmiseks nii inimene valiku, arendamise kui edutamise kontekstis.

Testida on võimalik kolmes valdkonnas:

 • Isiksuslikud soodumused- inimese emotsionaalsed, kognitiivsed ja motivatsioonilised soodumused; nende hindamisel saadakse inimese põhiprofiil, mis annab võimaluse määrata, kuidas ta tõenäoliselt käitub.
  • Väärtused – isiklikud tõekspidamised, eelistused ja moraalireeglid, mis on üheks eelduseks reaalsele käitumisele; väärtuste hindamine annab ettekujutuse inimese sobimisest organisatsioonikultuuri.
 • Üldvõimekus – inimese sõnaline, ruumiline ja matemaatiline võimekus.
 • Ametikohaspetsiifilised kompetentsid – testid juhtidele, müügipersonalile, teenindavale personalile jt;

Lähtuvalt Teie soovist on võimalik välja töötada ka mõne täiendava ametikoha-/valdkonnaspetsiifilise testi.

Psience´i testide eelised:

 • Testimine on lihtne: Teie ütlete meile kompetentsid ning meie pakume Teile testi nende mõõtmiseks. Psience’i testid koosnevad erinevaid kompetentse mõõtvatest teemamoodulitest, st pakume Teile testi lähtuvalt just Teie vajadusest.
 • Testimine on soodne: Moodulitest koosnev lähenemine annab võimaluse teha üks vajadustepõhine test mitme erinevaid kompetentse mõõtva testi asemel. See on kasulik nii rahaliselt kui annab olulise ajalise võidu nii Teile kui testi täitjale.
 • Testimine on kaasaegne ja teaduspõhine:
  • Lähenemine on teaduslik – tuginetakse tunnustatud teooriatel ning testid on psühhomeetriliselt põhjendatud ja kaasaegse psühholoogia suundumusi järgivad.
  • Testid on üksikasjalikud – testid on personaalsed ja detailsed, mõõtes konkreetseid ja vaid Teile vajalikke kompetentse.
  • Testid on käitumuslikud – uuritakse käitumuslike kogemuste kohta.
  • Testid on kontekstispetsiifilised– eristatakse käitumuslikke tendentse erinevates situatsioonides. Kaasaegse psühholoogia uuringud kinnitavad, et isiksuseomaduste ja ametikohale sobivuse seoste hindamisel on efektiivseimad just konteksti arvestavad mõõtmisviisid.
  • Kogemuse arvestamine on oluline ja uudne komponent –  Psience´i testidega uuritakse inimese   erinevate kogemuste kohta, lähtudes ametikoha profiilist tulenevatest rõhuasetustest.
  • Testimise viis sarnaneb kliinilisele intervjuule – kogemusi ja mõtete-tunnete järgnevusi uurides on võimalik saada inimese kohta teada rohkem kui tavapärased valikvastustega testid seda võimaldavad.
 • Testitulemuste tagaside on põhjalik ja süsteemne – iga testitava kohta koostatakse unikaalne tagasisideraport, mis kajastab nii kiirelt haaratavat numbrilist infot kui detailset kirjeldust inimese kohta. Samuti tuuakse välja testitava tugevused ja arengukohad.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust meie värbamisspetsialistidega