M-Partner HR OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Üldsätted

Käesoleva juhendiga fikseeritakse M-Partner HR OÜ, äriregistri registrikood 10909355, asukoht Pärnu mnt 139C Tallinn, Eesti Vabariik (edaspidi M-Partner) isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi Juhend). Juhendi koostamise aluseks on:

  • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679;
  • Isikuandmete kaitse seadus;
  • Andmekaitse Inspektsiooni juhised, mis on avaldatud Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel.

Mõisted

Juhendis on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:

Isikuandmed igasugused tuvastatud või tuvastatavad andmed füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab kas otseselt või kaudselt tuvastada ükskõik milliste isikut identifitseerida võimaldavate andmete põhjal (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, asukohateave jne).

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad M-Partneri veebilehte, sotsiaalmeediat, võtavad ise ühendust (näiteks kodulehel liitu andmebaasiga või hinnapäringu kontaktivormi kaudu) või kes soovivad osaleda M-Partneri poolt läbi viidavatel konkurssidel.

Andmete töötlemine on isikuandmete kogumine, talletamine, kasutamine personaliotsinguteenuse eesmärgil.

Töötleja – M-Partner. Töötleja puhul on tegemist volitatud töötlejaga, kes tegutseb vastutava töötleja ehk personaliotsinguteenuse tellinud isiku (edaspidi ka klient) soovi ja eesmärkide täitmiseks.

Juhendis on välja toodud kandidaatide isikuandmete töötlemise põhimõtted ning klientide ja koostööpartnerite isikuandmete töötlemise põhimõtted.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi. M-Partneri veebilehe ja sotsiaalmeedia kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Töötleja kogub ainult andmeid, mis on vajalikud tulenevalt Eesti ja Euroopa Liidu seadustest ning sõlmitud lepingutest või on olulised teenuste pakkumiseks ja turundustegevuste parendamiseks.

Isikuandmete kasutamine

M-Partner kasutab kogutud isikuandmeid teenuse pakkumiseks sh kasutajaga suhtluseks ja pakkumuste edastamiseks.

M-Partner kasutab veebilehe ja sotsiaalmeedia kanalite (Facebook, LinkedIn) külastatavuse statistikat kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks.

Andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Recrur Services OÜ (recrur.ee) ja Scoro Software OÜ (scoro.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Koostööpartnerid rakendavad asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

M-Partner rakendab kõiki mõistlikke meetmeid hallatavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja võimalus nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

Kasutaja õigused

Taotlus isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb kasutajal edastatakse kirjalikku taasesitamist võimaldav vormis ühendust e-posti aadressil

Taotlust saab esitada ainult iseenda kohta või isikute kohta kelle osas taotluse esitajal on seadusest tulenev esindusõigus. Seetõttu peab taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama ning taotlusi ei rahuldata telefoni teel esitatud taotluse alusel.

Vaidluste lahendamine

Juhul kui kasutaja leiab, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, on andmesubjektil õigus pöörduda kas M-Partneri poole e-posti aadressil või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privaatsustingimuste muutmine

Töötleja jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, et kindlustada nende vastavus isikuandmekaitse seadustele ja andmekaitse hea tava põhimõtetele.

Privaatsustingimused on oma uusimas vormis alati saadaval M-Partneri veebilehel.